Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

Załącznik do Uchwały Zarządu ŁSPS Nr 1/IV Z/2022 z dnia 8 kwietnia 2022r.

Statut Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

(uchwalony przez Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w dniu 8 kwietnia 2022r.)

Statut bursy został opracowany w oparciu o następujące przepisy:

 • art. 98 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U z 2021, poz. 1082).
 • Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przyjęty przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 3/IX W/2022 z dnia 23 marca 2022r.

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§ 1

Bursa Szkolna, zwana dalej bursą, jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych i średnich uczących się poza miejscem stałego zamieszkania oraz słuchaczy i studentów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych.

§ 2

Bursa jest placówką koedukacyjną.

§ 3

Bursa prowadzi swoją działalność w budynku położonym w Łodzi przy ul. Rodakowskiego 16.

§ 4

Ustalona nazwa placówki brzmi: Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

§ 5

Organem prowadzącym bursę jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54.

§ 6

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad bursą jest Łódzki Kurator Oświaty.

Rozdział II - Cele i zadania bursy

§ 7

Celem działalności bursy jest:

 • zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania,
 • zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, właściwych warunków sanitarno-higienicznych zakwaterowania oraz warunków do nauki,
 • stwarzanie możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i korzystania z jej dziedzictwa,
 • stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju duchowego, swobodnego uczestnictwa w praktykach religijnych w duchu tolerancji dla różnych wyznań, w sposób nienaruszający dobra innych osób,
 • tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

§ 8

Zadaniem bursy jest:

 • wdrażanie wychowanków do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz pogłębiania wiedzy,
 • organizowanie nauki własnej wychowanków, pomocy w nauce i przygotowaniu prac domowych,
 • wdrażanie do systematycznego i samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych, stwarzanie warunków do wyrabiania zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

§ 9

Szczegółowe cele i zadania bursy określane są w rocznym planie pracy opiekuńczo-wychowawczym, opracowywanym przez dyrektora bursy i zatwierdzanym przez Radę Pedagogiczną.

§ 10

Bursa realizuje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowankowie oraz z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi (w tym poradniami specjalistycznymi).

Rozdział III - Organy bursy

§ 11

Organami bursy są:

 • Dyrektor Bursy
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Wychowanków zwany dalej Młodzieżową Radą Bursy

§ 12

Działalnością bursy kieruje dyrektor wybierany w drodze konkursu, powoływany i odwoływany przez Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

§ 13

Dyrektor sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej i administracyjno-gospodarczej, a w szczególności:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje bieżącą działalnością bursy i zapewnia właściwą organizację jej pracy, zgodną z potrzebami wychowanków i zadaniami stawianymi przez Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
 • reprezentuje placówkę na zewnątrz,
 • jest uprawniony do czynności zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu placówki,
 • opracowuje i przedstawia do akceptacji organów statutowych Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole projekty:
 1. rocznych planów finansowych bursy,
 2. propozycji cennika usług świadczonych przez bursę kontrahentom zewnętrznym na dany rok,
 3. regulaminu porządkowego dla wychowanków bursy.
 • opracowuje arkusz organizacji pracy placówki na dany rok szkolny i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • dysponuje środkami określonymi w rocznych planach finansowych placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • ustala terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej, które przygotowuje i prowadzi,
 • występuje do Przewodniczącego Stowarzyszenia z wnioskami w sprawie zatrudniania, zwalniania, wynagradzania, nagradzania i karania pracowników bursy,
 • występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami o zmiany w statucie bursy.

§ 14

W bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w placówce wychowawcy. Przewodniczącym Rady jest dyrektor bursy.

W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym:

 • osoby zaproszone przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady,
 • przedstawiciel Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
 • nauczyciele sprawujący nadzór pedagogiczny (wizytatorzy),
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • przedstawiciele straży miejskiej i policji,
 • przedstawiciele ośrodka kultury czy klubu sportowego w sprawach dotyczących współpracy bursy z tymi placówkami,
 • edukatorzy (np. pracownicy z ODN) prowadzący szkolenia z nauczycielami.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków zgodnie z §24 niniejszego statutu,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Do kompetencji opiniodawczych Rady pedagogicznej w szczególności należy:

 • opiniowanie organizacji pracy placówki,
 • opiniowanie projektów rocznych planów finansowych,
 • propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

Sprawy dotyczące wychowanków i ich rodziców /opiekunów/ oraz wychowawców, będąc przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej, objęte są informacją niejawną.

Rada Pedagogiczna uchwała regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem bursy.

§ 15

 • W bursie działa samorząd wychowanków, zwany dalej „Młodzieżową Radą Bursy”.
 • Radę tworzą wszyscy wychowankowie.
 • Zasady działania Rady oraz wyboru jej organów określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu.
 • Regulamin Rady nie może być sprzeczny ze statutem bursy.
 • Rada może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi bursy wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw bursy, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.
 • Do zadań Rady należy:
 1. organizowanie społeczności wychowanków,
 2. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi potrzeb koleżanek i kolegów,
 3. pełnienie roli rzecznika interesów społeczności wychowanków,
 4. współuczestniczenie w rozstrzyganiu sporów i zapobieganiu konfliktom z udziałem wychowanków.

§ 16

Zasady współdziałania organów bursy, sposoby rozwiązywania sporów w szczególności polegają na tym, że:

 • każdy z organów bursy ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przepisach wykonawczych i w niniejszym statucie,
 • wszelkie sytuacje problemowe, konfliktowe wewnątrz bursy rozwiązywane są w zgodzie z obowiązującym statutem i regulaminem bursy, w następujący sposób:
 • konflikty między wychowankami rozstrzyga zespół wychowawczy,
 • konflikty między pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi rozstrzyga Dyrektor bursy,
 • konflikty między pracownikami a dyrektorem rozstrzyga Zarząd ŁSPS.
 • pomiędzy wszystkimi organami bursy zapewniona jest bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez system informacji pisemnych zamieszczanych na tablicy ogłoszeń, w książce dyżurów wychowawczych, protokolarzu rady pedagogicznej oraz informacjach ustnych przekazywanych na zebraniach z młodzieżą, Młodzieżową Radą Bursy i pracownikami bursy przez dyrektora, kierownika administracyjnego i wychowawców grup.

Rozdział IV - Organizacja bursy

§ 17

Bursa realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z przerwą na okres wakacji letnich. W czasie ferii zimowych i świątecznych bursa funkcjonuje w miarę bieżących potrzeb.

W okresie ferii oraz w inne dni wolne od nauki bursa może kwaterować odpłatnie osoby indywidualne i grupy zorganizowane. W miarę posiadania wolnych miejsc bursa może kwaterować osoby również w ciągu roku szkolnego.

§ 18

 • Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa wychowawcza.
 • Liczba wychowanków w grupie wynosi maksymalnie 35 osób.
 • Za całokształt pracy z grupą odpowiedzialny jest wychowawca.
 • Zajęcia wychowawcze odbywają się głównie w godzinach 14-22.
 • W piątki, soboty, niedziele oraz w porze nocnej opiekę sprawuje 1 wychowawca, zgodnie z opracowanym przez dyrektora bursy harmonogramem dyżurów wychowawczych.
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo wyznaczyć więcej niż 1 wychowawcę na dyżur nocny.
 • W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu wychowanków lub podejrzenia spożycia alkoholu lub zażycia środków odurzających dyrektor bursy wzywa odpowiednie służby porządkowe lub medyczne oraz niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów.

§ 19

 • Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy opracowany przez dyrektora bursy na podstawie planu finansowego i opiekuńczo-wychowawczego.
 • Arkusz organizacji bursy na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.

Rozdział V – Pracownicy bursy

§ 20

 • Pracodawcą dla dyrektora, kadry pedagogicznej i administracyjno-obsługowej bursy jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
 • Pracownik pedagogiczny zwany dalej wychowawcą ma obowiązek realizowania ustawowych i statutowych celów i zadań placówki, rzetelnego wypełniania podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Odpowiada też za jakość i wyniki swojej pracy.
 • Do podstawowych obowiązków wychowawcy należy:
  1. poszanowanie godności wychowanków i podmiotowe ich traktowanie,
  2. dbałość o właściwą organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  3. troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
  4. rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków,
  5. prowadzenie dokumentacji,
  6. systematyczne doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§ 21

Pozostali pracownicy bursy odpowiadają za staranne wykonywanie powierzonych obowiązków, jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności za:

 • powierzony ich opiece majątek placówki, sprzęt i materiały,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • przestrzeganie zasad bhp i p/ppoż.,
 • bezpieczeństwo wychowanków poprzez reagowanie na zagrożenia wynikające z ich zachowań i informowanie o nich dyrektora i wychowawców.

§ 22

Zadania pracowników zatrudnionych w bursie określają w sposób szczegółowy indywidualne zakresy czynności, opracowane przez organ prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem bursy.

Rozdział VI – Wychowankowie bursy

§ 23

 • Decyzję o przyjęciu wychowanków do bursy podejmuje dyrektor na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.
 • Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor bursy.
 • W skład Komisji wchodzą:
 1. wychowawca jako przewodniczący,
 2. przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 3. przedstawiciel Młodzieżowej Rady Bursy,
 4. delegowany przez Zarząd przedstawiciel Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na prawach obserwatora
 • Komisja kwalifikacyjna ustala zasady przyjmowania do bursy. Listę przyjętych zatwierdza dyrektor bursy. Lista publikowana jest w widocznym miejscu w bursie.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy mają:
 1. uczniowie mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
 2. uczniowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w bursie,
 3. wychowankowie opieki całkowitej oraz dzieci z rodzin zastępczych.

§ 24

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie lub pełnoletni wychowankowie, którzy nie zostali przyjęci do bursy mogą zwrócić się do dyrektora bursy z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 2. Wychowanek zostaje usunięty z bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w placówce (m.in. spożycie alkoholu, użycie środków odurzających, agresywne zachowanie, w tym bójki, naruszenie nietykalności osobistej innego wychowanka lub pracownika bursy, kradzież mienia współwychowanków, posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych wychowanków).
 3. Ciąża wychowanki nie może być powodem odmowy przyjęcia lub usunięcia z bursy.
 4. Świadczenia zdrowotne przysługują wychowankom w ramach uprawnień posiadanych przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 25

Wychowanek ma prawo do:

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających higienę i bezpieczeństwo,
 • ochrony i poszanowania godności,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania jako partnera w procesie wychowawczym,
 • korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych,
 • swobody wygłaszania myśli i przekonań,
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych, podjętych inicjatywach,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy.

§ 26

Wychowanek ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w statucie bursy i regulaminach wewnętrznych, które stanowią uszczegółowienie postanowień statutowych,
 • systematycznego uczęszczania do szkoły i przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole,
 • godnego i kulturalnego zachowania się w bursie i poza nią, troski o tradycję i dobre imię bursy,
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek,
 • przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia papierosów,
 • uzgadniania wyjść poza teren bursy z wychowawcą pełniącym dyżur (wpisu do księgi wyjść i zgłaszanie powrotu).

§ 27

W przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminu porządkowego - wychowanek może być ukarany:

 • upomnieniem wychowawcy,
 • naganą wychowawcy w obecności grupy wychowawczej,
 • wezwaniem rodziców /opiekunów/ przez dyrektora lub wychowawcę i przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej w ich obecności,
 • usunięciem z bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z powiadomieniem rodziców, opiekunów prawnych i szkoły, do której wychowanek uczęszcza.

Usunięcie z bursy następuje zgodnie z procedurą:

 • podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną,
 • niezwłoczne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów oraz ustalenie daty odbioru wychowanka,
 • w przypadku niezgłoszenia się rodziców/prawnych opiekunów po wychowanka dyrektor bursy powiadamia odpowiednie organy: sąd rodzinny i opiekuńczy, policję.

§ 28

Nagradzanie wychowanków za wzorową postawę, wyniki w nauce, aktywną działalność w grupie, samorządzie, pomoc młodszym koleżankom i kolegom w adaptacji do życia w nowym środowisku następuje w formie:

 • pochwały wychowawcy,
 • pochwały dyrektora,
 • listu pochwalnego dyrektora bursy do rodziców i szkoły wychowanka,
 • innej, zaproponowanej przez Radę Pedagogiczną i Młodzieżową Radę Bursy.

§ 29

Z wnioskami o nagrody i kary mogą wystąpić:

 • Młodzieżowa Rada Bursy,
 • Wychowawcy grup,
 • Dyrektor bursy,
 • Rada Rodziców.

Rozdział VII – Dokumentacja

§ 30

Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą:

 • pobytu wychowanków i działalności pedagogicznej:
 1. księgę ewidencji wychowanków,
 2. dzienniki zajęć wychowawczych,
 3. dziennik biblioteki,
 4. księgę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 5. księgę dyżurów wychowawczych
 • prowadzonych operacji finansowych.

Rozdział VIII – Finanse placówki

§ 31

 • Bursa finansowana jest z opłat wnoszonych za pobyt, dotacji, subwencji, darowizn oraz przychodów z działalności pozastatutowej.
 • Zasady wnoszenia i rozliczania opłat za pobyt wychowanków w bursie zawarte są w umowie przyjęcia do bursy, zawieranej w każdym roku szkolnym pomiędzy dyrektorem bursy, a rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka.
 • Rodzice wychowanków/ prawni opiekunowie mają obowiązek terminowego wnoszenia opłat za pobyt w bursie.
 • Przychodami pozastatutowymi bursy są środki uzyskane w ramach odpłatnego korzystania z usług bursy, jej wyposażenia oraz obiektów wchodzących w skład bursy.
 • Cennik opłat za usługi oraz korzystanie z obiektów wchodzących w skład bursy zatwierdza Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na wniosek dyrektora bursy.
 • W sytuacji nadzwyczajnej (np. epidemicznej), z powodu której wychowankowie nie mogą czasowo przebywać w bursie, opłata za czesne wynosi 50% obowiązującej wcześniej stawki miesięcznej. Opłata ta jest podyktowana koniecznością rezerwacji miejsca w bursie dla wychowanka oraz zapewnienie dozoru nad pozostawionymi przez niego rzeczami osobistymi.

Rozdział IX – Postanowienia końcowe

§ 32

Bursa może realizować inne zadania zlecane przez organ prowadzący.

§ 33

Statut obowiązuje wszystkich pracowników oraz wychowanków i wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

§ 34

 • Zmiany w statucie wprowadza Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej bądź na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Młodzieżowej Rady Bursy – za pośrednictwem dyrektora bursy.
 • Wydanie tekstu jednolitego następuje po każdorazowym podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały zmieniającej.
 • Za opracowanie i opublikowanie tekstu jednolitego odpowiada Przewodniczący Zarządu.