Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulaminy i Standardy Ochrony Małoletnich

Regulamin wychowanka Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

 • 93-277 Łódź
 • ul.Rodakowskiego 16

Postanowienia ogólne

Wychowankami bursy są uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Prawa wychowanka bursy:

 1. wychowanek ma prawo do opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania godności osobistej,
 2. życzliwego  traktowania przez  pracowników i  kolegów,
 3. zgłaszania bezpośrednio wychowawcom lub za pośrednictwem Rady Samorządu, problemów budzących szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu,
 4. mieć właściwe warunki do nauki, wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
 5. korzystać z biblioteki, pomocy naukowych  innych źródeł służących temu celowi i będących w posiadaniu bursy,
 6. wykorzystywać w pełni na wypoczynek czas indywidualny przeznaczony do dyspozycji wychowanka przewidziany w rozkładzie dnia,
 7. zwracać się do samorządu, wychowawcy, innych pracowników, dyrektora we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych w miarę możliwości tychże osób,
 8. wybierać i być wybieranym do władz samorządu bursy,
 9. przyjmować gości na terenie bursy po uprzednim zgłoszeniu wizyty wychowawcy dyżurnemu i uzyskaniu jego zgody.

Obowiązki wychowanka:

 1. dbać o honor bursy, godnie ją reprezentować,
 2. dbać o dobre wyniki w nauce, systematycznie podnosić poziom wiedzy,
 3. uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie opuszczać i nie spóźniać się na lekcje,
 4. właściwie i efektywnie wykorzystywać czas na naukę własną przeznaczony w rozkładzie dnia,
 5. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
 6. nie używać wulgarnego słownictwa,
 7. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków,
 8. być koleżeńskim, uczynnym wobec kolegów i koleżanek, troszczyć się o ich zdrowie, godność, tak jak o własną,
 9. przestrzegać rozkładu dnia - szczególnie ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22.00 do godziny 6.00,
 10. zgłaszać wyjazdy do domu lub w inne miejsca, odmeldowywać powroty (książka wypisów na portierni Bursy); w przypadku zaistnienia przedłużenia pobytu zawiadomić bursę,
 11. klucze od pokoi w czasie nieobecności mieszkańców znajdują się na portierni,
 12. wszelkie wyjścia poza obowiązkowymi zajęciami w szkole zgłosić wychowawcy dyżurnemu i uzyskać od niego pozwolenie,
 13. rodzic składa pisemne zezwolenie na wyjazdy dziecka z bursy bez jego opieki,
 14. miejscem spożywania posiłków jest stołówka, do której wchodzi  się w ubraniu dziennym, bez okryć wierzchnich, w kapciach,
 15. nie wolno wynosić naczyń ze stołówki, ani konsumować w pokojach podstawowych posiłków,
 16. przestrzegać porządku w bursie, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu bursy,
 17. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymywania swoich pokoi, oraz pomieszczeń na poszczególnych piętrach bursy w czystości. Utrzymanie pomieszczeń w czystości polega na sprzątaniu każdego dnia na bieżąco pomieszczeń, wynoszeniu śmieci do ogólnego pojemnika na zewnątrz budynku i wietrzeniu pomieszczeń. Gruntowne sprzątanie odbywa się w dniu ustalonym przez wychowawcę grupy. Ścierki, środki czystości i papier toaletowy młodzież otrzymuje od wychowawcy  i przechowuje je we właściwy sposób w pokojach. Wychowankowie są zobowiązane do dbania o estetykę pokoi. Mogą sami decydować o wystroju swego pokoju. Naklejanie, malowanie i umieszczanie napisów na meblach, ścianach, itp. jest zabronione. Dewastacja mienia bursy pociągnie za sobą odpowiedzialność materialną,
 18. z urządzeń sanitarnych należy korzystać we właściwy sposób. Zabrania się wylewania fusów po herbacie i kawie do umywalek. Do utrzymania higieny osobistej służą natryski. Po każdorazowym korzystaniu należy zostawić kabinę w czystości,
 19. młodzież może korzystać z pomieszczeń pralni - obowiązuje regulamin korzystania z pralni. Wychowankowie korzystający z pralni zobowiązani są do posiadania własnego proszku. Do suszenia służą suszarki w pralni. Zabrania się wnoszenia suszarek do pokoi,
 20. wewnętrzne przepisy zakazują przyjmowania gości w pokojach (wyjątek stanowią rodzice, rodzeństwo). Wszyscy odwiedzający zgłaszają się do portierni, gdzie zostawiają legitymację bądź dowód i czekają na odwiedzaną osobę. Miejscem przyjęć gości z zewnątrz jest świetlica,
 21. w czasie  ciszy nocnej rozmowy telefoniczne są łączone w wyjątkowych sytuacjach. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00. Cisza nocna oznacza zaprzestanie głośnego rozmawiania, wzajemnego odwiedzania się, mycia, prania i tym podobnych czynności zakłócających spokój. Wymaga się od wychowanków, aby w godzinach ciszy nocnej korzystali ze snu, mieli  zgaszone światło, nie używali sprzętu radiowo-telewizyjnego, komputerowego, telefonów komórkowych. Wychowankowie mogą oglądać telewizję w świetlicy do godziny 22.00, w późniejszych porach tylko za zgodą wychowawcy,
 22. wychowankowie obowiązani są szanować mienie osób mieszkających w bursie i mienie bursy, prawidłowo i zgodnie z instrukcjami korzystać z urządzeń oraz wyposażenia placówki, ponieważ materialnie odpowiadają za ewentualne zniszczenia,
 23. mieszkańcy  bursy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP, co oznacza, że zabrania się posiadania prywatnego sprzętu grzewczego w pokojach, zachowanie ostrożności przy używaniu sprzętu elektrycznego służącego do utrzymywania czystości. Zakazuje się używania grzałek, czajników elektrycznych, dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych, dotykania sygnalizacji przeciwpożarowej, oddymiającej, niszczenia szafek przeciwpożarowych i hydrantów. W przypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast zgłaszać ten fakt dyżurującej wychowawczyni lub portierowi,
 24. wychowanek przed opuszczeniem placówki rozlicza się z powierzonego do użytkowania mienia bursy poprzez kartę obiegową,
 25. za szkody wyrządzone w wyposażeniu pomieszczeń bursy, wychowanek odpowiada materialnie w całości i wpłaca wyznaczoną kwotę do kasy bursy,
 26. spory wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu  rozstrzygać będzie sąd powszechny.

Przedstawiciele młodzieży

Współgospodarzami bursy, rzecznikami młodzieży jest samorząd wychowanków bursy posiadający swoich przedstawicieli: Radę Samorządu.

Przedstawiciele:

 1. uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego bursy i są współodpowiedzialni za jego realizacją,
 2. współdziałają z dyrekcją i Radą Pedagogiczną w realizacji swoich planów,
 3. zgłaszają dyrekcji bursy, wychowawcom sprawy dotyczące życia młodzieży w bursie oraz formy organizacji czasu wolnego,
 4. pośredniczą z własnej inicjatywy bądź na prośbę kolegów w rozwiązywaniu problemów spornych i trudności napotykanych przez poszczególnych wychowanków,
 5. współdecydują o ocenie postawy, dyscypliny wychowanków z zachowaniem zasady jawności i umotywowania,
 6. mogą udzielać w imieniu swojej organizacji samorządowej poręczenia za wychowanków, którzy podlegają ukaraniu,
 7. przed udzieleniem kary Rada Samorządu wypowiada swoje opinie, bądź przyjmuje opiekę nad daną osobą w przypadku istnienia możliwości złagodzenia kary,
 8. informują ogół młodzieży o realizacji zamierzeń, bądź zgłoszonych postulatów.

Wyróżnienia i nagrody

Za wzorową, w pełni zaangażowaną i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia - wzmocnienia pozytywne.

 1. pochwałę ustną ze strony nauczyciela - wychowawcy,
 2. pochwałę ustną na forum grupy,
 3. pochwałę od dyrektora,
 4. prezentację osiągnięć na tablicach informacyjnych,
 5. list pochwalny do szkoły, rodziców, opiekunów,
 6. dyplom uznania,
 7. nagrodę rzeczową.

Kary - sankcje wychowawcze

Ustala się następujące kary

 1. upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę, dyrektora,
 2. upomnienie pisemne,
 3. wykonanie pracy na rzecz bursy w godzinach wolnych od zajęć szkolnych,
 4. wezwanie wychowanka oraz jego rodziców na rozmowę wychowawczą,
 5. pismo informacyjne o zachowaniu do rodziców,
 6. pozbawienie prawa zamieszkania z zawieszeniem wykonania kary na dany okres lub do pierwszego wykroczenia regulaminowego,
 7. szukanie pomocy w instytucjach zewnętrznych: zawiadomienie policji, wniesienie sprawy do sądu rodzinnego,
 8. przeniesienie do innej placówki,
 9. pozbawienie prawa zamieszkania.

Skreślenie z listy mieszkańców bursy może nastąpić za:

 1. fałszywe informowanie o podłożonych materiałach wybuchowych w obiektach szkolnych,
 2. udowodnienie kradzieży,
 3. przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie bursy lub w miejscach publicznych,
 4. posiadanie przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczniów i pracowników,
 5. przynoszenie do bursy narkotyków lub alkoholu,
 6. pobicie z uszkodzeniem ciała,
 7. demoralizujący wpływ na innych wychowanków.

Procedury odwoławcze

W przypadku naruszania praw ucznia i wychowanka bursy, może odwoływać się za pośrednictwem:

 1. Rady Samorządu,
 2. za pośrednictwem Dyrektora Bursy do Rady Pedagogicznej Bursy,
 3. Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty.

Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary, jeżeli samorząd roztoczy opiekę nad wychowankiem,
 2. Regulamin może być uzupełniony w ciągu roku na wniosek Rady Samorządu i Rady Pedagogicznej,
 3. powyższy regulamin jest zgodny z założeniami i zadaniami  Statutu  Bursy Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi.